Đó là không gian làm việc mở và là xu hướng đang phát triển rộng rãi tại các thành phố